پدید آورنده: BSIClean-Room 4

موضوع: اتاق های تمیز و کنترل های محیطی مرتبط

سال انتشار: ۲۰۱۵

چرخه عمر:

اولین نسخه منتشر شده :۱۹۹۹

استاندارد اتاق تمیز (Cleanrooms) و شرایط محیطی کنترل شده مطابق با استاندارد ISO 14644-1:2015 ارائه کننده کنترل (هایی) در حوزه آلودگی هوا و در صورت کاربرد سطوح تا میزانی که مورد نیاز و پذیرش برای فعالیت هایی  که نسبت به آلودگی هوا حساس هستند می باشند.

کنترل آلودگی هوا می تواند برای محافظت محصول و یا فعالیت ها در برخی صنایع از جمله صنایع هوایی، صنایع میکروالکترونیک، صنایع داروسازی، صنایع تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی، صنایع IT، پزشکی و … کاربرد داشته باشد.

این بخش از استاندارد ISO 14644 کلاس هایی از تمیزی هوا را بر اساس غلظت ذرات در هوا را بیان می نماید، همچنین این استاندارد روش های تست استاندارد برای تعیین کلاس تمیزی و همچنین تعیین تعداد و نحوه نمونه برداری را ارائه می نماید.

بر اساس جدول ارائه شده در این استاندارد ۹ کلاس برای تمیزی اتاق تمیز ارائه شده است که در هر کلاس حداکثر میزان غلظت ذرات تعیین شده است.

طبقه بندی کلاس های تمیزی بر اساس غلظت ذرات

5 µm

1 µm

0.5 µm

0.3 µm

0.2 µm

0.1 µm

ISO Class Number (N)

e

d

d

d

d

10b

1

e

d

d

10b

24b

100

2

e

d

35b

102

237

1000

3

e

83b

352

1020

2370

10000

4

d,e,f

832

3520

10200

23700

100000

5

293

8320

35200

102000

237000

1000000

6

2930

83200

352000

c

c

c

7

29300

832000

3520000

c

c

c

8

293000

8320000

35200000

c

c

c

9g