صدور گواهینامه های محصولی بر اساس استانداردهای بین المللی بر اساس نتایج تست نمونه های اخذ شده از آن محصول در آزمایشگاه های تخصصی و مدرن و مجهز شرکت TÜV INTERCERT GmbH و ارائه گواهینامه های معبر بین المللی از جمله خدمات شرکت TÜV INTERCERT GmbH می باشد که این خدمات در ایران نیز به متقاضیان ارائه می گردد.

این خدمات شامل طیف بسیار وسیعی از گواهینامه های مختلف بر اساس استانداردهای منطقه ای، ملی و بین المللی می باشد که در صورت نیاز امکان ارائه آن به متقاضیان می باشد