پدید آورنده: ISOEnMS 5

موضوع: انرژی

سال انتشار: 2011

دامنه کاربرد: این استاندارد برای هر نوع سازمانی، صرف نظر از اندازه و زمینه فعالیت که میخواهد سیاست تدوین شده مصرف انرژی خود را پیاده سازی کند مناسب است.(تاسیسات ، تجهیزات، کارکنان،سیستم ها ، فرایندها

چرخه عمر:

اولین نسخه منتشر شده سال 2011 می باشد و تا کنون ویرایش نشده است.

چارچوب استاندارد:

هدف از این استاندارد توانمندسازی سازمان ها به استقرار سیستم ها و فرایندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی است. پیاده سازی این استاندارد بین المللی جهت کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و دیگر پیامدهای زیست محیطی و کاهش هزینه انرژی از طریق مدیریت سیستماتیک انرژی در نظر گرفته شده است. این استاندارد بین المللی برای تمام انواع سازمان ها در اندازه های مختلف صرفنظر از شرایط جغرافیایی ، فرهنگی یا اجتماعی قابل کاربرد است . پیاده سازی موفق به تعهد کلیه سطوح و بخشهای سازمان و خصوصا مدیریت ارشد بستگی دارد. این استاندارد بین المللی الزامات یک سیستم مدیریت انرژی (EnMS)  را تشریح می کند که بر مبنای آنها سازمان قادر به استقرار و پیاده سازی خط مشی انرژی، استقرار اهداف کلان و خرد و برنامه های اجرایی است که الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به بهره برداری انرژی بارز را زیر نظر می گیرد. سیستم مدیریت انرژی سازمان را قادر می سازد به تعهدات خط مشی خود دست یابد برای بهبود عملکرد انرژی اقدامات لازم را به کار گیرد و انطباق سیستم را با الزامات این استاندارد بین المللی نشان دهد.یکی از بخش های مهم سیستم مدیریت انرژی ،ممیزی انرژیست .ممیزی انرژی به صورت ارزیابی، نظارت و تحلیل مصرف انرژی تعریف میشود.که شامل تهیه گزارش فنی است و آن گزارش حاوی بیشنهاداتیبرای بهبود راندمان انرژی با آنالیز هزینه فایده و طرح کاهش مصرف اترژی میباشد.

سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 توسط کمیته پروژه ISO /PC 242 مدیریت انرژی، تهیه شده است و در سال 2011 از سوی سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO انتشار یافته است.

از آنجا که امروزه بحث مدیریت انرژی بسیار حایز اهمیت است دولت قانونی وضع کرده که طبق آن هزینه انرژی سازمان هایی که مصرف انرژی آنها زیر خط سرانه انرژی تعیین شده باشد به نرخ دولتی و اگربیش از آن باشد چند برابر نرخ دولتی حساب میشود.

مخاطب اصلی

بخش خصوصی و عمومی و نیز شرکت های کوچک و سازمان های بزرگ در زمینه تولید و خدمات

مرور اجمالی بر مزایای استاندارد

 • كاهش هزينه هاي مالي در مصرف انرژي افزايش كارآيي مصرف انرژي در فرايندهاي سازمان
 • ايجاد فرهنگ اصلاح الگوي مصرف براي استفاده صحيح از انرژ
 • ايجاد راهكارهاي جديد براي استفاده بهينه از انرژي
 • کنترل و استاندارد سازي در انرژي از ديدگاه مصرف و توليد
 • سازگاري با استاندارد 14001ISO
 • چارچوبي براي گنجاندن بازده انرژي در رويه هاي مديريتي
 • محك، اندازه گيري، مستندسازي و گزارشدهي بهبود ميزان انرژي و تاثيرات مورد نظر در كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي
 • شفافيت و انتقال اطلاعات در زمينه مديريت منابع انرژي
 • ارزيابي و اولويت بندي اجراي فناوريهاي جديد كارآمد در زمينه انرژي
 • چارچوبي براي ترويج بهره وري انرژي از طريق زنجيره تامين
 • بهبود مديريت انرژي در زمينه پروژه هاي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي
 • ارائه راهنمایی درباره ارزیابی، سنجش، مستندسازی و گزارش دهی راجع به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مصرف انرژی و میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
 • بهبود مستمر مدیریت مصرف انرژی
 • توسعه و بهبود سیاست مدیریت مصرف انرژی

استانداردهای مشابه و هم خانواده

ISO 50004 در خصوص راهنمایی استقرار، نگهداری و بهبود سیستم های مدیریت انرژی

ISO 50006 برای اندازه گیری و صحه گذاری عملکرد انرژی در سازمان ها