کلیه گواهینامه های صادر شده توسط شرکت TÜV INTERCERT GmbH بر اساس الزامات و نیازمندیهای استانداردهای مرجع از جمله استاندارد ISO/IEC 17021-1:2015، ISO/IEC 17020:2012 و ISO/IEC 17065:2013 دارای قابلیت ردیابی بین المللی می باشند.

بر این اساس شرکت TÜV INTERCERT GmbH در راستای ایجاد دسترسی مناسب برای افرادی که می خواهند از وضعیت اعتبار گواهینامه های صادر شده توسط این شرکت اطلاع یابند، قابلیتی را در وب سایت رسمی خود ایجاد نموده است که از طریق ارائه اطلاعاتی شامل شماره گواهینامه و نام شرکت دارنده گواهینامه می توان از وضعیت گواهینامه مربوطه اطلاع حاصل نمود.

با توجه به اینکه کلیه گواهینامه های صادر شده توسط شرکت TÜV INTERCERT Iran به عنوان یکی از زیر مجموعه های گروه TÜV INTERCERT GmbH نیز قابلیت ردیابی و بررسی وضعیت اعتبار را دارا می باشند، لذا در صورت نیاز به اطلاع از وضعیت گواهینامه ها می توانید از طریق مراجعه به وب سایت اصلی شرکت TÜV INTERCERT GmbH از آخرین وضعیت گواهینامه های صادر شده اطلاع حاصل فرمایید.

1
2
Cert_Status 3
1

شماره گواهینامه

2

نام شرکت