DakkS Witness Audit 8

انجام موفقیت آمیز ممیزی شهودی (Witness Audit) شرکت TÜV InterCert GmbH بر مبنای استاندارد ISO 50003:2014 توسط نهاد اعتباربخشی کشور آلمان DAkkS در شرکت پخش فرآورده های نفتی البرز توسط آقای Bernhard Raimund Tankred در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ (May 21 2019)

به اشتراک گذاری مطلب